Personakt Antavla

36 Johan Johansson From

Soldat Västerbottens regemente. Blev 72 år.

Far:72 Johan Eriksson (1709 - 1764)
Mor:73 Märit Jacobsdotter (1714 - 1792)

Född:1736-07-21 Lycksele fs Knaften 1)
Död:1809-02-15 Bjurholm fs Mariebäck 1)Dödsorsak ålderdomssvaghet
Begravd:1809-02-26 Bjurholm fs Mariebäck 1)

Äktenskap med 37 Katarina Mikaelsdotter (1728 - 1775)

Vigsel:1759-06-23 Nordmaling fs 1)Änkan i Hörnsjö Catarina och soldaten vid Västerbottens regemente Johan

Barn:
Jacob Joahnsson (1759 - 1831)
Joahn Johansson (1761 - 1838)
Anna Maria Johansdotter (1762 - 1838)
Erik From Johansson (1763 - 1810)
Olof Johansson (1764 - 1764)
18 Gabriel Johansson Hörnberg (1766 - 1818)
Olof Johansson From (1769 - 1771)
Katarina From Johansson (1771 - 1833)
Helena Johansdotter (1774 - )

Äktenskap med Anna Jacobsdotter (1744 - 1820)

Vigsel:1775-10-29 Nordmaling fs 1)Anna piga Örsbäck och avskedade soldaten, bybyggaren och änklingen Johan

Noteringar

Soldat Västerb.Reg. Rote 59, Bonde i Bjurholm.

Källa
www.cweden.com/genealogy/farmor/pb3c887db.html

Kommentar databas Kråken

KOMMENTAR:
När Johan gifter sig med Catarina Mikaelsdotter betecknas han som soldat vid Västerbottens regemente enligt VB
När Johan Johansson From gifter sig med Anna Jakobsdotter betecknas han som avskedad soldat,nybyggare,änkling.
Det finns olika tolkningar om Johan From Johanssons härkomst och föräldrar:
-Om Johan är född i Forsby,Pedersöre på gården From, så är han född 1737 den 27/7. Fadern Johan Persson From lämnade med sin hustru Brita Måtensdotter f.1702 hembygden och gården
-Om Johan är son till Johan Ersson i Armsjö, vilket framgår av nedanstående domstolsprotokoll är han född 1736 den 21/7.

ANTECKNING:
GM den 21 april 1763
Johan Johansson /ogift dräng; 24 år 1762, Västerbottning
Insatt /28 april 1759/ men casserad för bråck. Johan Johansson efter fältskärens attest befanns hava stark känning av bråck, oduglig. Casseras /den 21 april 1763/.

AGN1760,8/12,§6:
Likmätigt köpebrev den 23 förlidna augusti har Olof Olofsson i Hörnsiö Nordmalings Socken försålt hälften av dess hemman 8 1/2 sel under Nr. 3 därstädes till Johan Johansson och dess hustru Karin Mickelsdotter, vilka i följe därav anhålla om tillstånd att hemmanet ordentelig klyves, i anledning varav och som detta hemman har tillräckliga ägor till åker och äng, samt mulbete och annat hemmanstarv. Ty prövar i stöd av Kongl. Förordningen år 1747 Härad Rätten skäl. anförde hemmansklyvning bifalla, så mycket hellre, som ägarens vidare uppodling till enskild och allmän nytta därigenom är att förvänta, och ankommer för övrigt på Herr General Lieutenantens, Landshövdingen och Commendeurens Högvälborne Baron Sparres förordnande, att denna hemmansklyvning varder uti Jordeboken iakttagen och verkställd med mera, till vilken ända åboerne sig där ödmjukeligen anmäla böra.

AGN1760,11/3,§24:
Å Oeconomie Diercteurens ädle och Högaktade Hr Olof Biurs vägnar fants av Länsman Nygren hustru Karin Mickelsdotter i Hörnsiö instämd, att betal 24 daler 16 öre Koppmt, som Olof Enger tagit i betalning för någon bräde forsel, vilken skall ålegat hustru Karins avlidne Man Jon Larsson, såsom den där full betalning uppburit, att svara före. Men bem:te Directeuren Biur var nu varken själv eller igenom någon laga fullmäktig tillstädes till detta måls utförande, utan å hans vägnar inlämnade Länsman Nygren en sig tillskickad räkning, varpå denne avl: Rådman Biurs Sterbhus fordran sig grunda ville, samt varöver upptages Jon Larssons skuld 127 daler 1 öre, som av honom blivit betalt den 3 Aprilis 1752. Till svars häröver infant sig hustru Karin Mickelsdotter nu varande man Johan Johansson och förklarade alldeles sin okunnighet om denne efterkärade fordran, förmenande, att i händelse Olof Enger gjort för hans företrädare någon skjuts eller brädeforsel, skall han väl därföre tagit sin rätt ut. Begärte således Johan Johansson att bliva ifrån käromålet befriad, samt njuta ersättning för sin tidspillan. Däremot Nygren påstod, att Rådman Biurs Sterbhus till betalning för anförde fordran förhjälpas måtte.
Härads Rätten övervägade detta, och ehuruväl Länsman Nygren gjort påstående emot Johan Johansson för framl. Rådman Biurs Sterbhus, vad betalning angår för de fordrade 24 daler 16 öre Koppmt, dock som Nygren någon Laga fullmakt ej gittat uppvisa till detta käromåls utförande, Hr Directeuren Biur ej heller varken själv eller någon å Sterbusets vägnar tillstädes, men saken dock instämd, alltså prövar Härads Rätten med Johan Johanssons givne svar och gjorde påstående likmätigt, det Hr Directeuren Biur i förmågo av 12 Cap: Rbl, är skyldig att förnöja Johan Johanssons Tings uppvaktning med 3 daler Smt, där Hr Directeuren Biur nästa Ting ej gitter visa, det han laga förfall haft, och att han ej kunnat Rätten det kungöra.

AGN1760,8/12.§31:
Johan Johansson From får 1 uppbud på 4 1/4 seland av hemman nr.3, 8½ seland helt som han köpt av grannen Olof Olofsson och Maria Persdotter

AGN1761,14/3,§28:
Uti tvistigheten emellan Hörnsiö byemän, angående storskiftesdelning, vilket mål Härads Rätten den 12 december 1759 till ägandesyn förvist, hava parterne i vänlighet sinemellan förente blivit, och inlämnade följande skriftl. överenskommelse:
Enl. lovl. Härads Rättens utslag den 12 december förledne år har synemän sig här i Hörnsiö infunnit att bese om tillgångsland befinns emot norrom sjön nyverken, som är uppodlat, utaom vad som bör svara emot bristen på Storåkern, vartill befinnes tillräcklig tillgångsland, både yttre sidan rästan och åbrånan. Dock till bibehållande av rolig grannsämja, hava vi Olof Johansson och Erik Eriksson lämnat söråboerne våra tre tegar i fanåkern, samt ifrån vägen till lilla sjön på räbblegen, som det till evärderl. tider till sina hemman skall behålla, och därjämte taga sin fyllnad till uppodling emot vad nytt upparbetat i Norransiö åter skall få taga, de åstundar antingen åbrånan eller yttre sidan rästan, sedan skall var en i alla tider bliva vid sine innehavda delar och ägor, utan att någon vidare delning söka, än att norråkern på södra sidan sjön och Karingärdan läggas i Storskiften, vid första görlighet sig göra låter efter det Selands tal, som var en tillförne efter sine hemman där haft, och således skall vi samtlige underskrevne grannar efter denne vänl. träffade förening betala denne nu belöpande syne omkostnaden, vilket allt till trygg efterlevnad med våra namn och vanl bomärken betygas. Hörnsiö den 30 Julii 1760
Olof Johansson i Hörnsiö
Erik Ersson ibm
Olof Olofsson ibm
Lars Tobiesson ibm
Erik Olofsson ibm
Mickel Olofsson ibm
Johan Johansson ibm
Pär Ersson ibm
Till vittnes:
Johan Billström
Jacob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark

Och som byemännen å denna föreningsskrift begärte dom och stadfästelse, alltså prövade Härads Rätten skäligt, densamma gilla och stadfästa såvida ingen härigenom skäligen lider eller denne överenskommelse emot Kongl. Förordningen av den 5 april 1757 om ägornes läggande i Storskifte ej finnes stridande.

AGN1761,14/3,§39:
Johan Johansson From, Hörnsiö. 2 uppbud
ANM:Här heter han Johan Johansson From, vilket bör innebära att han är soldat From

AGN1762,16/3,§33,lagfartsprotokoll:
S:D: Sedan Olof Olofsson och Johan Johansson i Hörnsiö erhållit klyvning å hemmanet nr 3 8 seland jord och hus därsammastädes, hava de uti bevittnad skrift av den 3 juli 1761 sinemellan således fördelt hemmnets ängar och slåtter, att Olof Olofsson på sin andel undfår yttre Hörnsiö myran, Kasbäcken, Storflakamyran, Lillflakamyran, Rafwas Tjern, Lillgomyran, Orrmyra, Storladuänget på Södersidan Älven, Tarmänget, hälften av Stenbäcksrödningen, Inra delen, Lillrödningen vid Malbrånbäcken, Siöänget på Södra sidan älven, Qwarnrödningen bredevid vägen och yttre delen. Däremot har Johan Johansson undfått på sin lott Farnsdalen, Farnmyran, Växmyra, Tåskblamyran, Timmermyra, Gietänget, Nyfunnemyra, halva rödningen vid Storladuänget på Norra sidan, Tarmänget på Norra sidan ån, halva rödningen vid Stenbecken, yttre delen, Storrödningen vid Malbränbräcken, Lillsiöängsrödningen på Norra sidan ån och Inra delen av Qwarnrödningen. M--kiällrödningen och Fernsdalsrödningen bärga de tillsammans till dess de bliva upparbetade. Vilket till säkerhet protocollerades.


AGN1762,16/3,§33:
Sedan Olof Olofsson och Johan Johansson i Hörnsiö erhållit klyvning å hemmanet nr 3 8 seland jord och hus därsammastädes, hava de uti bevittnad skrift av den 3 juli 1761 sinemellan således fördelt hemmnets ängar och slåtter, att Olof Olofsson på sin andel undfår yttre Hörnsiö myran, Kasbäcken, Storflakamyran, Lillflakamyran, Rafwas Tjern, Lillgomyran, Orrmyra, Storladuänget på Södersidan Älven, Tarmänget, hälften av Stenbäcksrödningen, Inra delen, Lillrödningen vid Malbrånbäcken, Siöänget på Södra sidan älven, Qwarnrödningen bredevid vägen och yttre delen. Däremot har Johan Johansson undfått på sin lott Farnsdalen, Farnmyran, Växmyra, Tåskblamyran, Timmermyra, Gietänget, Nyfunnemyra, halva rödningen vid Storladuänget på Norra sidan, Tarmänget på Norra sidan ån, halva rödningen vid Stenbecken, yttre delen, Storrödningen vid Malbränbräcken, Lillsiöängsrödningen på Norra sidan ån och Inra delen av Qwarnrödningen. Mkiällrödningen och Fernsdalsrödningen bärga de tillsammans till dess de bliva upparbetade. Vilket till säkerhet protocollerades.

UDB1763,18/11:
Inställde sig bonden Johan Ersson ifrån Armsjö och uppviste icke allenast dess hos Kong.Befallningshavare gjord ansökning att hans son avskedade soldaten Johan Johansson From kunde tillåtas som nybyggare sig nedsätta emellan Armsö och Öreälv. Vilken ansökning till behörig besiktnng av länsman i Umeå lappmark Håkan Örman och tvenne nämndemän blivit utställd, utan ock ett av bemälte länsman och tvenne nämndemän Anders Jonsson i Vägselet och Johan Larsson i Gäddträsk den 22 juni innevarande år avlämnat synbeskrivning, som upplästes, innehållande att åkerlandet är beläget på norra sidan av Öre älv, bestående dels av sandaktig dels av lerblandad jord tillräcklig till 3 tunnors kornsäde och beväxt med tall, björk och granskog etc..... På efterfrågan om detta tillärnade nybygge vore beläget inom sockenområdet, medgav såväl Johan Ersson som ock länsmannen Chriström därom kunning vara. Ytterligare frågades om Uttervattnets nybyggare eller andra så nära angränsta att de av detta nybygge kunde hava intrång. Varpå länsman och nämndemän svarade att de icke kunna sig föreställa det någon av denna nybyggare trängas.
Och ansades i anseende härtill Johan Ersson att hans son för denna Härads Rättens undersökning hos Kongens befallningshavande uppvisa och om brev på den frihet som vid nybyggens uppodling efter Konglig förordningar bestås i ödmjukhet ansökning göras.

AGN1765,9/12,§16:
S:D: Kom för Rätten Johan Ersson i Hörnsiö uppvisande en med vittnen behörigen styrkt och underskriven köpeskrift daterad d. 5 Martii 1763, av innehåll, att han av Johan Johansson därstädes emot Tvåtusende tvåhundrade daler kmt köpeskilling sig tillhandlat avlinge skattehemmanet 4 1/4 seland hus och Jord nr. 3. i Hörnsiö, varuppå, som Johan Ersson erhållit trenne uppbud vid laga Tingen den 15 Martii och 6 December 1763 samt den 20 Martii 1764, varefter det utan något emellan kommit klander befanns vara lagståndit, alltså begärte han nu att njuta stadfästelse och fastebrev därå. Vilket Härads Rätten ock i anseende till ovanförmälte köp och oklandrade uppbud samt laga stånd, fant skäligt att härigenom bevilja, samt i följe därav likmätigt första och 4. Cap: Jorda bl dömde och förklarade hemmanet nr. 3 4 1/4 seland hus och jord i Hörnsiö med dess tillhörigheter under Johan Erssons börd och rätta ägo för sig och efterkommande sina att behålla, bruka och besitta, nu och tillkommande tider.


Källor

1)Databas Kråken 10