Personakt Antavla

90 Jacob Andersson Rosenbuske

Nybyggare Storarmsjö Bonde Mjösjön. Blev 77 år.

Far:180 Anders Isaksson Silfver (1705 - 1737)

Född:1729-01-01 Umeå landsfs Nybyn 1)
Död:1806-01-05 Umeå landsfs Mjösjö 1)Ålderdomssvaghet

Äktenskap med 91 Maria Hansdotter (1721 - 1763)

Vigsel:1750-09-15 Umeå landsfs, Västerbottens län 1)

Barn:
45 Margareta Jacobsdotter (1760 - 1844)

Noteringar

ANTECKNING:
Jakob Andersson blev nybyggare och upptog Storarmsjö år 1758.Han fick resol 1759 20/10 med 26 frihetsår.Han var troligen kvar här åtminstone till 1786.Han flyttade sedermera till Mjösjön,Degerfors sn.

ANTECKNING:
Jakob Andersson Rosenbuske
blev knekt 1748 men utbyttes 1755.

ANMÄRKNING:
Dopvittnen när Jakob föddes:Anders Olofsson,hu Karin Svensdotter,Carl Runman,hu Barbro Svensdotter
Som fader till Jakob står Jakob Andersson,men samtidigt OÄKTA.Denne Jakob Andersson bör vara född 1729 och identisk med namnen och nybyggaren i Storarmsjö.Denne Jakob Andersson bör ha varit gift med Maria Hansdotter när detta inträffade.Bör undersökas ytterligare.
Jakob blev sedan uppfostrad hos sin mors syster i Hörnsjö.
men finns hos modern enligt Vitvattnet,A1:4,3/6,s138,1785. Blir sedan dräng och får 1789 attest ut ur Nordmaling

FELAKTIGHET:
UM/Mjösjö,A1;10a,6/7,s275,1799-1810 anger att Jakob är född 1727.
Det rätta bör vara 1729-01-01

AGN1759,13/3,§3:
S:D: Av Länsman Val:dt Anders Nygren ställtes för Rätta ogifta qwinnan Lisa Pärsdotter ifrån Hwitwattnet, som nästl. den 14 Januarii ett oäkta piltebarn framfött, vilket ännu lever. Angivande hon för fader till samma foster gifte Nybyggaren ifrån Umeå Socken och Storarmsiön Jacob Andersson Busk med namn, som i anseende häruti ock blivit hitkallad, och nu på föreställning frivilligt tillstod sig till detta brott skyldig vara, däröver betygandes mycken ånger, samt såsom oförmögen till penningeböter, begärte förskoning i straffet. Skall ej heller han och Lisa Pärsdotter tillförne för sådan gärning vara lagförde. Denna sistnämde även fattig och oförmögen. Beklagade för övrigt Busk, att han såsom med många små barn besvärad och tillika i fattigt tillstånd ringa lägenhet hade, att bestå detta sitt oäkta barn någon föda och underhåll. Hans hustru Maria Hansdotter skall för anförde brott icke vilja honom förskjuta, och mera var härvid efter av Länsman gjort påstående intet att påminna.
Utslag
Som gifte Mannen Jacob Andersson Busk av den hållne rannsakningen därom övertygad finnes, att han sig inlåtit sig uti olovlig beblandelse med ogifte qwinspersonen Lisa Pärsdotter ifrån Hwitwattnet, varav hon rådd ett oäkta piltebarn d. 14 Januari näst förvekne framfött, som ännu lever. Alltså de såsom första gången för slikt brott lagförde och därmed beträdde, prövas i följe av 55 Dap: Missg:bl hava gjort sig förfallne, bem:te Jacob Busk till 80 daler och Lisa Pärsdotter till 40 daler Smts böter, samt han att giva 4 daler och hon 2 daler berörde mynt till Nordmalings Kyrka. Men emedan ingendera av desse personer äga att böta med penningar, ty skall Busk i dess ställe med 20 dagar och Lisa Pärsdotter med 12 dagars fängelse på vatten och bröd samma brott avtjäna och arbeta för böterne till Kyrkan, samt sedan undergå hemlig avlösning efter 1741 års Kongl. Förordning, varjämte Busk skyldig förklaras, att årligen uti barnaföda till Lisa Pärsdotter förskjuta 12 daler koppmt intill dess barnet hinner den ålder, att det självt sig födan kan förtjäna

AGN1760,8/12,§28:
S:D: Sedan Handels Betjänten Daniel Stenlander låtit till detta Ting instämma Johan Hindersson i Lemesiö Arnäs Socken för olovlig fågelhandel, har han d. 6. i denna månad skriftl. överlåtit samma mål på Lands Fiscalen Hr Daniel Hägglund, vilken sig nu inställte, men Johan Hindersson var ej tillstädes, utan ingavs en med hans namn undertecknad skrift, däruti han förmäler sig för avlägenheten i detta svåra snöväder ej kunna komma till Tinget, men emedan han vore till angivandet alldeles oskyldig, förklarar han sig nögd, att kärandens vittnen måge lagl. avhöras och behörig rannsakning fullföljas, därefter han laga utslag sig underkastar. I anledning härav anmälte Lands Fiscalen, att Johan Hindersson d. 24 november sistl. köpslagat om 49 järpar, en ripa ā 1 daler 4 öre stycket, 17 tjädrar 2 daler 16 öre och 5 tjäderhonor ā 2 daler st., 1 orre, begärande att nybyggaren Jacob Busk i Storalmsiön, Erik Ersson på Nordmalingswallen, Nils Nilsson i Bergsiö och Erik Olsson i Hörnsiö edel. därom vittna måge, och emedan intet jäv befanns dem i vägen ligga, allenast Erik Ersson var syskonebarn med Johan Hinderssons hustru, ty avlade de vanl. vittnesed, berättande uppå förmaning om sanningens bekännande först Busk, att dagen som förbemält är har vittnet kommit med sin fågel till Stenlanders bod i tanke att där sälja den samma, men då har Johan Hinderssons syskonebarn --- tillsagt vittnet, att han kunde av Johan Hindersson få mera betalning. Vittnet har alltså begivit sig dit och accorderat med Johan om fågeln som uppräkandes till antalet så många som anfört är, och skulle därföre njuta 11. marker st. för storfågeln, men för järparne minns ej vittnet huru mycket över 1 daler st. I detsamma har Stenlander tillkommit och efter sitt påstående njutit all fågelen , fast med Johan Hindersson icke visst slut gjort varit.
Erik Ersson berättade enahanda med Busk angående avhandlingen emellan Johan Hindersson och honom med mera som därvid förmält är förelupit, men vad som före gått vet ej vittnet.
Nils Nilsson har av Johan Hindersson hört när han anförde tid reste till Nordmaling och hos vittnet legat över natten, att han då ärnade i Nordmaling köpa någon fågel, men om han därmed ärnade resa bort eller den hemma föryttra visste ej vittnet. Denne har med Johan varit i sällskap till Nordmaling, och där sett så förefalla, som de förra vittnen berättat. Vittnet har ock varit av honom anmodad uppköpa fågel för honom, men har ingen överkommit. Erik Olofsson har sett att sedan Busk med fågelen begivit sig ifrån Stenlander har denne med 2. karlar gått till Erik Ersson då vittnet sett Busk och Johan Hindersson vara begrepne med att uppräkna densamma, men vilken den ämnades vet ej vittnet, har dock sett Stenlander taga densamma om händer. Vittnesmålen upplästes och vidkändes. Varefter Nils Nilsson förde sig till minnes, att Johan Hindersson hade av sin släktinge omhänder fått någre marker talg inlagde i ett kalvskinn av Olof Johansson i Hörnsiö, men under vad namn eller till vad ända vet ej vittnet.
Herr Lands Fiscalen yttrade sig, att han väl gärna såge det Johan Hindersson kommer tillstädes att sig häröver förklara, men som han vore övertygad hava lagt sig uti en olovlig handel eller köpslutande, hemställtes om han ej med böter för förbudsbrott beläggas borde och ersätta all härav förorsakad kostnad.
Resolutio
Över de omständigheter som uti föregående rannnsakning förekommit Johan Hindersson besvärande, prövar Härads Rätten, att han bör hörd varda innan änteligt utslag falla kan. Varföre pålägges honom att å nästa här infallande Härads Ting i anförde mål sig infinna vid 5 daler Smts vite, och då utslag avbida. Tillkommande Herr Lands Fiscalen Hägglund, att låta Johan Hindersson härom kungöra.


Källor

1)Databas Kråken 13A