Personakt Antavla

4760 Jonas Eriksson

Bonde Nämndeman Lögdeå Nordmaling.

Far:9520 Erik Jonsson (1550? - )
Mor:9521 Helena (1550? - )

Född:omkring 1580 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]

Barn med ?

Barn:
2380 Johan Jonsson (1620? - )

Noteringar

Jonas Ersson var nämndeman 1616-24

DBN1628,25/2,§1-3:
Haddes Erik Persson i Agnäs nu inför rätten och än ytterligare förhördes om hans grova och slemma bedrifter och gärningar, som han med salig Kerstin Persdotter i Brattsbacka gjort och bedrivit haver, och när hon haddes ut på rätte patsen ? och skulle stå sitt straff haver hon då på sitt yttersta bekänt sig för sin kyrkohärde vällärde herr Pedär i Nordmaling, och han strax på hennes bekännelse, till vittnes tog Jon Ersson i Lygde och Jon Andärsson i Åte i Siäla , som här efter förmäles på hennes bekännelse.
Haver hon då bekänt att de haver haft två barn tillsammans, vilka de tillhoppa Mördat hava. Det första barnet bekänner hon, att hon haver tagit det uppifrån strå födelse tiden, och förvarat det uti ett Skyllt sålänge till dess att hon blev så stark och gingo de båda uti bastuvun och uppbrände detsamma fostret. Det andra barnet bekänner hon dess likes att hon haver också varit tillstädes och opptagit det på strå, när det blev fött och själv dragit det och nedergräft det samma foster under ett kammar golv emellan båda stufforna. Vilket hon bekände och begärede att det skulle upptagas på samma stunden, innan hon gick till döden och kyrkoherden frågade henne om samma ?? haver gråtit, och hon bekände det samma, att det grät när hon tog det ifrån sig, och hon bekände det samma om det tredie barnet som än nu lefver. Om det icke blivvit uppenbart hava de båda aktat på samma sätt att fögöra det.
Detta haver hon alltsammans bekänt på det yttersta, när hon gick till döden. Men han var icke tillstädes utan rymt sitt fägelse, och hållit skogen allt här till dags och nu är fast gripen vid Hållen och satt i Cronones fängsel. Haver befallning, kyrkoherden samt nämnden, tillfrågat honom om han detta bekänna ville, utan han alldeles inför rätten stadigt till nekar, och säger att hon haver sagt en osanning på sig, men han ingaledes sig bekänna ville. Efter det tolfmän kunde ingaledes fria honom blev han efter Sweriges Lagh dömd ifrån Livuet.

DBN1630,30/8,§1:
Haddes Erik Persson i Agnäs nu inför rätten och än ytterligare förhördes om hans grova och slemma bedrifter och gärningar, som han med salig Kerstin Persdotter i Brattsbacka gjort och bedrivit haver, och när hon haddes ut på rättepatsen... och skulle stå sitt straff haver hon då på sitt yttersta bekänt sig för sin kyrkohärde vällärde herr Pedär i Nordmaling, och han strax på hennes bekännelse, till vittnes tog Jonas Eriksson i Lögdeå Jonas Anderssonuti Åte i Själevads socken, som här efter förmäles på hennes bekännelse

DBN1630,30/8,§2:
Haver hon då bekänt att de haver haft två barn tillsammans, vilka de tillhoppa Mördat hava. Det första barnet bekänner hon, att hon haver tagit det uppifrån strå födelse tiden, och förvarat det uti ett Skyllt så länge till dess att hon blev så stark och gingo de båda uti bastuvun och uppbrände detsamma fostret. Det andra barnet bekänner hon dess likes att hon haver också varit tillstädes och opptagit det på strå, när det blev fött och själv dragit det och nedergräft det samma foster under ett kammar golv emellan båda stufforna. Vilket hon bekände och begärede att det skulle upptagas på samma stunden, innan hon gick till döden och kyrkoherden frågade henne om samma (barnen) haver gråtit, och hon bekände det samma, att det grät när hon tog det ifrån sig, och hon bekände det samma om det tredie barnet som än nu lefver. Om det icke blivvit uppenbart hava de båda aktat på samma sätt att fögöra det.

DBN1630,30/8,§3:
Detta haver hon alltsammans bekänt på det yttersta, när hon gick till döden. Men han var icke tillstädes utan rymt sitt fägelse, och hållit skogen allt här till dags och nu är fast gripen vid Hållen och satt i Cronones fängsel. Haver befallning, kyrkoherden samt nämnden, tillfrågat honom om han detta bekänna ville, utan han alldeles inför rätten stadigt till nekar, och säger att hon haver sagt en osanning på sig, men han ingaledes sig bekänna ville. Efter det tolfmän kunde ingaledes fria honom blev han efter Sweriges Lagh dömd ifrån Livuet.
DBN1645,7/7,§2:
Per Ersson i Aspe och Lars Carlsson i Ava för ogill väg vardera 3 daler - 6 daler till treskiftes.
Lögdeå Jonas Ersson , Jacob Åsmundsson och Samuel Esaiasson
Lemesjö Östen.
Agnäs Pål Pålsson

DBG1642,6/8,§5:
Olof Eriksson i Lögdeå låter 1:a. gången uppbuda 12 marker jord i Lögdeå belägen, för 22 daler kmt. som han köpt haver av Olof Persson i Baggård. Han av hustru Sara, salig Olof Perssons i Lögdeå, en stång jord i Stillänge för ? daler kmt.

DBG1646,15/8,§14:
Jonas Eriksson i Lögdeå lät 3:e. gången uppbjuda 11 sel. jord i benämde Lögdeå som han köpt haver av Olof Persson i Baggård. Item (likaså) en stång Jord i Stillänge som han köpt haver av hustro Anna, Olov Eriksssons efterleverska i Lögdeå. Blev ock bevilliat dombrev, efter det haver stått i oppbud i många år .

FÖRSLAG:
Med ovanstående som grund, tillsammans med att Olof Eriksson är Lögdeå 7:s förste ägare, kan man föreslå att Jonas och Olof är syskon, samt att systern är gift med Olof Persson i Baggård.
Dessutom indikerar Johan Perssons son Erik att hustrun bör heta Ersdotter eftersom detta namn ej verkar finnas på Johan Perssons sida.

DBN1647,6/12,§3:
Vad som belangar den lösöre arv som Mikael Olofsson ifrån Bureå socken fordrar efter salig hustru Abeluna, Olof Mårtenssons i Mo, där om vittnade Jonas Eriksson i Lögdeå och Sven Håkansson i Djupsjö , det han Öde själv bekände, att utom det att salig Olof Månsson och hustru Abeluna haver testamenterat både löst och fast under varandra, haver han givit dem i ställe en (Kutzänka) för -- 6 daler, en Gryta för -- 7 daler och en barkad hud för -- 2 daler vitt mynt. Alltså haver ovanbemälte Michel Olofsson ingen lösöre att kräva. Men Jord haver han med sina medarvingar att kräva, 19 seland land i benämnda Moo.

DBN1647,6/12,§4:
Aron Ivarsson i Öre pliktade Jon Ersson i Lögdeå, saker 3 mark till treskiftes.

DBN1647,6/12,§5:
Jon Ersson i Lögdeå besvärade sig, det en hans sockne bonde Sven Nilsson i Långed haver i förledne höst före Birgitta dag av vanskötsel, i det han uppå Kyrkovallen släppt eld lös och gjort därmed sinom grannen stor skada som skole av godom mannen synas, men efter bemente mannen var utfattig togs det i betänkande, att efter mätismaana orden skall tagas vittnesbörd under socnens och Kyrkoherdens signete att söka brandstod.

DBN1648,19/8,§2:
Jonas Eriksson, Samuel Esajasson, Jacob Asmundsson, Anders Håkansson, Jonas Eriksson i Lögdeå, Abraham Jonsson i Ava, Per Eriksson i Aspeå, Enok Olofsson i Järnäs, Jacob ibm. Nils Östensson i Sunnansiö samt Anders, besvärat sig högeligen över Sven Nilsson i Långed och hans son Per Svensson, att de - 14 dagar vid pass efter sistlidne Michaelis genom försummelse och vangömmo (vårdslöshet) låtit eld komma lös vid kyrkobods hässjorna och därigenom avbrändt deras bodar eller Kyrko hus vid Kyrkovallen uti vilka de hade sina kyrkokläder förvaradt.
Resolution: Nämnden avsade och dömde att föreskrifne Swen Nilsson och hans son Pedär Swensson skole sig inställa till förlikning med dem som skadan lidit hava, eller och efter en skälig värdering den lidna skadan betala som det -- 36 Cap. av Byggninga Balken innehåller. Dock fälltes för dem förbön att med dem billigt och icke uti strängaste Måthen i detta fallet handlas skulle, alldenskull de var fattige personer.

DBN1650,17/5, Lös lapp:
Undertecknade bekänner och Veterligt gör att befallningsmannen här i Ångermanland, Välbemälde, ärlig och förståndig Lars Ericsson haver anrättat en Syn på Cronones vägnar efter Mårthen Johans-sons begäran i Härnösand som Norrom Skogen här i landet Laxfisken arrenderat haver, Nämligen: Att syna en Laxbyggning vid Håknäs byn. Haver också ovan benämnde befallningsman Välbemälde Lars Eriksson givit till Mårhen Johansson en beskriven längd på vars och ens namn som dit förordnade voro, vilket och efterkommet blev. Och skedde på sätt och vis som följer, Nämligen:
Att vi oppkastade utanföre deras byggning den Krokgården som av sten murat var vid pass - 35 famnar brett, mitt i största djupet - 6 1/2 famnar bred behållen, vilken ådra aldrig uti någon mans minne där så brett varit haver. Ithem blev och av synen anmodat av dem som ovanföre bodde, att syn ville bestå gräva Bottnen djupare än hon tillförne haver, vilket vi dem förvägrade och alldeles förnekte. Förty om det haver blivit Bejakat, så haver bygdsens skatte vatten varit alldeles om intet och fördärvat. Därföre befanns i sanning att Håknäs bönder hava byggt Cronfisket samt och de Taxerade fisken som ovanföre belägne äro allt förnär och däruti kunde finnas brottsliga. Allt detta haver vi gjort på vår Edsplikt och yttersta samvete och här under Bekräftom vi våra Namn och Bo-märken in till lag och Rätta, antingen i Grundsunda eller i Nordmalingh om vidare dom och stadfästelse. Datum Håknäs den 17 Maij år 1650. (Bom. kan kopieras in).
Peder Olofsson i Fanbyn, Grundsunda sn. Olof Ersson i Banafjäl, Siul Olofsson i Husum, Olof Pedersson i Skademark, Mårten Olsson i Högen, Björ Olosson i Kasa och av Nordma-lings sn: Länsman Östen Pedersson i Levar, Jon Ericksson i Lögdeå, Jacob Asmunsson ibm. och Tomas Algotsson i Levar.

DBN1651,1/8,§3/6
Jonas Eriksson i Lögdeå en Tolfman vittnar efter avsagd ed, nämligen: Oaktat han icke i sock-enstugan var när som konan sin bekännelse för hr. Henrich i Jacob Asmundssons närvaro gjort haver. Likväl säger han sig sedan av bemälte Jacob Asmundsson och sal. Erik Larsson i Hyngelsböle hört hava att konan sin förriga Matmoder, förbenämte Britha för det svåra ryktet alldeles frikallat haver.

DBN1651,1/8,§7:
Vart samtykt att Värdige Kyrkioheerden herr Peder nu i höst och förrän som Helgemässodagen kommer emellan sig och hans grannar i Bredvik Rätt Tegemål bekomma skola, och skola efterskrivna Mätningsmän vara, Nämligen: Jonas Eriksson i Lögdeå och Jacob Asmundsson ibm. samt Nils Östensson i Sunnansjö och Enewald Hööksson i Brattfors. Föreskrivna Mätningsmän skola och på lika sätt Rätt Tegemål hålla emellan Järnäs Byamän.

DBN1651,1/8,§8:
Blev och samtykt, att Anders Nilsson, finne uti Hörnsjö nu i höst och före än Alle Helgonadag skall rätt Tegemål emellan sig och sina grannar bekomma, var till efterskrivna Mätningsmän vara skola, Nämligen: Länsman Östen Persson i Lefvar, Jonas Eriksson i Lögdeå och Jacob Åsmundsson ibm. samt Enewald Hööksson i Brattfors.


DBN1652,27/8,§6:
Efterskrivna skola utrannsaka Råmärken emellan Järnäs och Bredviks , nemligen: Uppå Jernäs männens sida Länsman Östen Persson i Levar, Jonas Eriksson i Lögdeå, Jacob Svensson ibm. (bör vara Jakob Asmundsson) Uppå Breewiks byamäns sida: Tomas Algotsson i Lefwar samt Ingewall Hööksson i Brattfors och Nils Östensson i Sunnansjö

DBN1652,17/8,§9:
Jonas Ersson vittnade i målet om barnamordet i Örsbäck.

DBN1653,19/8,§2:
Nämnden avdömde att efterskrivna personer skall Joen Eriksson i Lögdeå till skadestånd halva hästvärdet betala för hans häst som till döds biten bliven är, Nämligen: Erik Eriksson i Rönnholm - 7 daler 16 öre samt Samuel Esajasson i Lögdeå - 3 daler 24 öre och Perr Eriksson i Aspeå - 3 daler 24 öre i kmt. allt utan någon dröjsmål tillställa.

DBN1659,7/3,§2:
Joen Eriksson och Jacob Asmunsson i Lögdeå samt Anders Andersson i Hallen och Ingewald Hööksson i Brattfors, skall nästkommande vår sig till Sunnansjö begiva och där ett rätt Tegemål uti åker och äng grannarna emellan göra. Därhos i akt taga, om någon har skada lidit, och Jord varit borta för, att densamma bliver vedergällning både i jord och för skadestånd lagt. Sedan när som vardera har sin ägodel lika godan uppgjort eller brukat, då hava de makt efter - 41 Cap. av Byggninga Balken att rätt tegemål över hela byn gånga låta, eftersom de i byskatten till Cronan utgöra.

DBN1664,26/3,§4:
Uti den tvistiga sak emellan Jonas Eriksson i Lögdeå och salig Jonas Mikaelssons arvingar i Håknäs om ett halft knäktestånd som Jon Ersson efter sin son, salig Erik Jonsson fordrar, så vart avsagt att Jon Ersson skall i ett för allt låta sig med - 40 daler kmt. benöja fast mera restera kan, för vilken summa Mikael Jonsson hans svaroman vara skall som fadersgården besitter, söke sedan sina medarvingar det bästa han kan och gitter.

DBN1669,9/8,§5:
Då vittnade på sin Edsplikt länsmannen Östen Persson i Levar och Sebbjörn Larsson i Öre som ett år i Rönnholm och 7 eller 8 år hos herr Oluf haver tjänt, samt Nils Östensson i Sunansiöö och Tomas Algotsson i Levar, alla gamla män, att Skyttesholmens och Skåpans östra lands själa-och fiskerodd, haver av ålder och urminnes legat halvparten under Kykiones Prästebord och den andra halvparten under salig Åsmund och Jonas Eriksson i Lögdeå, varefter sin qvota. Och att salig Kyrkoherdarna Herr Nils och Herr Oluf i sin tid lät själva bruka fiskeriet, men Herr Per och Herr Johan togo därför årlig lego, och Rönnholmsmannen äger allenast sin rodd på Skåpans västra lands sida.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1580? Födelse omkring 1580 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]
1620? Sonen 2380 Johan Jonsson föds omkring 1620 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]

Källor

[1]Kråken 13A