Personakt Antavla

2380 Johan Jonsson

Bonde Lögdeå Nordmaling.

Far:4760 Jonas Eriksson (1580? - )

Född:omkring 1620 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]Uppgift från skattelängd

Barn med ?

Barn:
1190 Erik Johansson (1650? - 1700)

Noteringar

DBN1660,18/5,§2:
Erik Ersson i Rönnholm och Johan Jonsson i Lögdeå för märkliga oljud inför Rätten.
3 daler vardera sakfälle

DBN1673,25/8,§6:
Tvisten belangande mellan Rönnholms byamän och Johan Jonsson i Lögdeå angående fisket i Skåpan, så kan Rätten intet något däruti döma, emedan Synemännerna inte i sin Rågång har skilt Skytesholmen ifrån Skåpan, ty bemälde Skytesholme är fordom med dombrev kommen under Järnäs och sedan till Lögdeå, som Johan Jonsson föregiver vara dess land och strand vid Skåpan. Allt därför blev det avsagt att Synemännerna skall utleta varest Skytesholmen är belägen, sedan vill Rätten sig Resolvera.

DBN1685,18/5,§1:
Johan Jonsson i Lögdeå förlovades utur nämnden för dess ålderdom är sjuklighet skull,i dess ställe antogs Jonas Johansson i Lögdeå som avlade sin trohetsed

DBN1690,1/9,§4:
Olof Larsson i Aspe krävde salig Johan Jonssons arvinge Jon Ersson i Lögde ( Jonas Ericksson i Lögdeå ) 18 dr. kmt för den Fjärdingskarls tjänsten han i tuu ( två ) år för honom presterat, nämligen 1688 och 1689, begärde dem utbekomma. Jon Ersson mötte och framlade en byteslängd upprättad den 4 November 1676, däri Olof Larssons Fader, salig Lars Erichsson göres skyldig till Johan Jonsson - 8 daler kmt., därtill med har Johan Jonsson betalt för Olof Larsson på hans utlagor till Fjärdingskarlen Erich Ersson i Järnäs 10 daler kmt. därpå han intet mera i betalning bekommit än en halv tunna korn å 5 daler och en tunna tjära å 3 daler Ankrävde Jon Ersson efter sin Fader Erich Johansson 4 daler kmt. efter en gjord uppsats, vilka han tillika med det övriga ville ge honom i betalning. Olof Larsson tillstod väl att fadern var skyldig till Johan Jonsson - 8 daler men var så mycket gäld efter fadern Creditorerna skulle så sina fordringar brista på halvparten. Det ock byteslängden av den 4 November 1676 innehöll. På de 10 daler sade han sig arbetat i fem dygn på en kvarndamm och tillförne skulle ha 3 daler Till de 4 daler som Erich Johansson uppsatt nekade han alldeles. Och ville så på fordringarna intet mera vara skyldig än 4 daler kmt. Nämnden tyckte honom vara betald för Fjärdingskarls tjänsten när han för 15 daler De 4 daler sade de honom utan bättre besked kunna tilldöma.
RESOLUTION: Alldenstund byteslängden av år 1676 den 4 November innnehåller att sal. Johan Jonsson i sin - 8 daler kmt. fordran hos Olof Larssons fader, sal. Lars Erichsson, skulle till halvparten brista, och Olof Larsson bevisar sig förutom den ha korn- tunnan å 5 daler smt., tjärtunnan å 3 daler han levererade, arbetet på Kvarn dammen åt Johan Jonsson för 3 daler han för Olof Larsson till Fjärdingskarlen för Utlagorna betalat. Alltså finner Rätten Olof Larsson till salig Johan Jonssons arvingar intet mera vara skyldig än - 3 daler kmt. som kvittas uti de - 15 daler som salig Johan Jonsson till Olof Larsson skyldig är efter Nämndens läggande för den gjorda Fjärdingskarls tjänsten. Angående de 4 daler som Jon Ersson på sin Faders, salig Erich Johanssons vägnar fordrar av Olof Larsson och han nekar till, så kan Rätten honom dem innan bättre besked intet tilldöma.

AGN1695,17/6,§24:
Salig Johan Jonsson i Lögdeå - Nils Nilsson förmyndare i Bredvik
Behandlar Nordmaling och bör komplettera

AGN1698,22/2,§48:
Nils Nilsson i Bredvik fordrade sin hustrus Karin Eriksdotters arv efter farfadern salig Johan Jonsson i Lögdeå som sig belöper i Hus Och Jord 27 daler 26 1/2 öre kmt. men i Lösören 14 daler 24 öre kmt. och 27 skylar 6 band Skaftkorn efter 1680 års byteslängd av Olof Jacobsson i Lögdeå, som gården och egendomen besuttit och än besitter, så medan Olof Jacobsson intet kunde neka till Lösörena och Skaftkornet, men sade det fasta tillkomma styvbarnen i sinom tid att inlösa därpå han allena en Landbonde sitter. Ty dömde Rätten Olof Jacobsson betala de 14 daler 24 öre som på hans hustru i Lösörena belöper och 22 1/2 daler kmt. för Skaftkornet. Men med betalningen för det fasta kan bero till bekvämare tid.

AGN1704,22/2,§16:
Johan Jonsson i Lögdeå tilltalade sin förmyndare Nils Nilsson i Bredvik, 1/ Om hemmanet i Lögde som består av 17 seland och Styvfadern Olof Jacobsson sig ifrån säger, att Nils Nlisson med sina samarva är rådande till halva hemmanet må också det halvparten övertaga, efter han intet förmår mer än sin egen halvpart förestå. 2/ Att Nils Nilsson måtte fylla honom vad Modern och Styvmodern förfarit av hans och systerns arv, som stiger till 115 dr. kmt. varpå, sedan Nils Nilsson svarat, Resolverades att:
1/. Som hemmanet så stort är att tvenne där kan vara fullsuttna, så må Erik Johanssons ( Erich Johansson ) barn och arvingar draga försorg för sin halvpart och Jonas Johanssons barn för den andra halvparten.
2/. Efter Modern ärver den ena dottern som är bliven död, till halvparten i löst och fast emot sina syskon, och utesluter halvsyskonen, så kan Johan Johansson och systern varda av den delen fullbetalade för sitt fäderne utan förmyndarnas ansvar, som därigenom göres fri och lös för vidare tilltal angående detta sitt förmyndarskap för Johan Jonsson, och alla bevisliga (omkastningar) som förmyndaren gjort böra honom vedergällas och betalas av egendomen.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1620? Födelse omkring 1620 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]
1650? Sonen 1190 Erik Johansson föds omkring 1650 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]
1700 Sonen 1190 Erik Johansson dör 1700 Karlskrona fs, Blekinge län [1]

Källor

[1]Kråken 13A