Personakt Antavla

1190 Erik Johansson

Båtman Blekinge. Blev ca 50 år.

Far:2380 Johan Jonsson (1620? - )

Född:omkring 1650 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]Uppgift från skattelängd
Död:1700 Karlskrona fs, Blekinge län [1]På tåg

Barn med ?

Barn:
595 Märit Eriksdotter (1674 - 1756)

Noteringar

DBN1690,1/9,§4:
Olof Larsson i Aspe krävde salig Johan Jonssons arvinge Jon Ersson i Lögde 18 daler kmt för den Fjärdingskarls tjänsten han i tuu ( två ) år för honom presterat, nämligen 1688 och 1689, begärde dem utbekomma. Jon Ersson mötte och framlade en byteslängd upprättad den 4 November 1676, däri Olof Larssons Fader, salig Lars Erichsson göres skyldig till Johan Jonsson - 8 daler kmt., därtill med har Johan Jonsson betalt för Olof Larsson på hans utlagor till Fjärdingskarlen Erich Ersson i Järnäs 10 daler kmt. därpå han intet mera i betalning bekommit än en halv tunna korn å 5 daler och en tunna tjära å 3 daler Ankrävde Jon Ersson efter sin Fader Erich Johansson 4 daler kmt. efter en gjord uppsats, vilka han tillika med det övriga ville ge honom i betalning. Olof Larsson tillstod väl att fadern var skyldig till Johan Jonsson - 8 daler men var så mycket gäld efter fadern Creditorerna skulle så sina fordringar brista på halvparten. Det ock byteslängden av den 4 November 1676 innehöll. På de 10 daler sade han sig arbetat i fem dygn på en kvarndamm och tillförne skulle ha 3 daler Till de 4 daler som Erich Johansson uppsatt nekade han alldeles. Och ville så på fordringarna intet mera vara skyldig än 4 daler kmt. Nämnden tyckte honom vara betald för Fjärdingskarls tjänsten när han för 15 daler De 4 daler sade de honom utan bättre besked kunna tilldöma.
RESOLUTION: Alldenstund byteslängden av år 1676 den 4 November innnehåller att sal. Johan Jonsson i sin - 8 daler kmt. fordran hos Olof Larssons fader, salig Lars Erichsson, skulle till halvparten brista, och Olof Larsson bevisar sig förutom den ha korn- tunnan å 5 dr.smt., tjärtunnan å 3 daler han levererade, arbetet på Kvarn dammen åt Johan Jonsson för 3 daler han för Olof Larsson till Fjärdingskarlen för Utlagorna betalat. Alltså finner Rätten Olof Larsson till salig Johan Jonssons arvingar intet mera vara skyldig än - 3 daler kmt. som kvittas uti de - 15 daler som salig Johan Jonsson till Olof Larsson skyldig är efter Nämndens läggande för den gjorda Fjärdingskarls tjänsten. Angående de 4 daler som Jon Ersson på sin Faders, salig Erich Johanssons vägnar fordrar av Olof Larsson och han nekar till, så kan Rätten honom dem innan bättre besked intet tilldöma.

DBN1691,26/3,§10:
Det har salig Erich Pehrsson i Lögdöö den 20 Martii 1689 låtit frivilligt leja sig till båtsman för Olof Larsson i Öhrsbäck och av honom tillaccorderat sig - 100 daler i huvudstånd jämte 12 daler i villgodo, förutom städje penningar. Äro klädning och annan utrustning, satta i vite - 50 daler för den att utgiva, som sådant rygga skulle efter köpeskriftens lydelse, vilket accord angående villgodon Båtsmans efterleverska hustru Cherstin Larsdotter eller hennes nuvarande man Erich Johansson i Lögdöö söker återdriva, av det skälet allena att han därtill intet givet sitt samtycke och påstår högre villgodo bekomma. Likväl som vittnen 12-man Nils Zachrisson i Hallen och socken skrivaren Erich Hansson intyga köpet eller accordet vara frivilligt slutet. Efterleverskan hustru Cherstin närvarande, vilken nu ej kan så högt sin förra Man, som inga barn efter sig lämat henne till besvär, sakna, emedan hon redan en annan i stället har. Ty kan Rätten ej annat göra än döma det accordet salig Erich Pehrsson i sin hustrus närvaro med Olof Larsson den 20 Mars 1689 ingått, till alla sina klausuler för ständigt att stå, så att Olofs arv ingen högre villgodo betalar än 12 daler kmt. som de i vittnens närvaro är utfäst.

DBN1691,26/3,§18:
Det Åkerstycke som Erich Johanssons förfader i Lögdeå för 40 år sedan pantsatt till Erich Samuelssons fader, Samuel Ersson i Lögdeå emot - 10 daler kmt. dömdes tillbaka med sina oppertinentier under sin rätta skatt igen som Erich Johansson besitter utan lösen, medan det prövas att nyttan av samma åkerstycke som av Erich Samuelsson och hans fader är brukat så långan tid utan skatt, icke allena fyllt intresset utan Kapitalet snart till tredubbelt.

AGN1696,6/2,§15:
Angående innestående rest för år 1695:
rest 29 daler. Tillstod skuld.I pant satt 2 st kor.

AGN1697,20/3,§49:
Över 1696 års Rest ransakades efter Bef.mans ingångna Restlängd i Nordmalings socken, nämligen bl.a:
Erik Johansson i Lögdeå 5 daler 1 öre 11 penningar

AGN1698,22/2,§5:
Anno ransakades över innestående Cronans utlagor pro Anno 1697 av Grundsunda Socken och i Nordmaligs socken har :
Erik Johansson i Lögdeå 7 daler 4:

AGN1701,23/2,§18:
Den 15 februari ransakades över Öde i detta Tingslag, då det intygades att följande hemman legat alldeles obärgade år 1700 i Nordmalings socken:
Lögdeå 6 1/2 seland Erik Johanssons hemman Ödelagt år 1700 i det Erich Johansson är bliven död i Båtsmans tjänsten och änkan intet förmått bärga hemmanet.

AGN1702,1/3,§14:
Den 3 Mars Ransakades över Avkortningarna till Verfikation av Cronans Räkenskaper. Öde i Nordmalings socken:
Lögdeå 6 seland Erik Johanssons hemman, Öde legat år 1700 och 1701 i det Erich Johansson är bliven död i Båtsmans tjänsten och Änkan intet förmått bärga hemmanet

AGN1703,15/6,§37:
Fjärdingskarlen Per Samuelsson i Aspeå, uppviste en restlängd på innestående Krono-Utlagor på förra avskrivnings åren, som aldrig kan utgå. Och han begärde att njuta avskrivning.
Erich Johansson i Lögdå ( Erik Johansson i Lögdeå ) besuttit 6 sel. Rester för åren 1696 - 99, 113 dr. 6 öre, vilken rest är bliven innestående förmedelst missväxten. År 1700 lade Erich Johansson hemmanet Öde för fattigdomen. Skulle utgå Båtsman, då han blev död i Båtsmans tjänsten. Änkan utfattig, kan aldrig utgå.

AGN1704,22/2,§16:
Johan Jonsson i Lögdeå tilltalade sin förmyndare Nils Nilsson i Bredvik, 1/ Om hemmanet i Lögde som består av 17 sel. och Styvfadern Olof Jacobsson sig ifrån säger, att Nils Nilsson med sina samarva är rådande till halva hemmanet må också det halvparten övertaga, efter han intet förmår mer än sin egen halvpart förestå. 2/ Att Nils Nilsson måtte fylla honom vad Modern och Styvmodern förfarit av hans och systerns arv, som stiger till 115 dr. kmt. varpå, sedan Nils Nilsson svarat, Resolverades att:
1.Som hemmanet så stort är att tvenne där kan vara fullsuttna, så må Erik Johanssons ( Erich Johansson ) barn och arvingar draga försorg för sin halvpart och Jonas Johanssons barn för den andra halvparten.
2.Efter Modern ärver den ena dottern som är bliven död, till halvparten i löst och fast emot sina syskon, och utesluter halvsyskonen, så kan Johan Johansson och systern varda av den delen fullbetalade för sitt fäderne utan förmyndarnas ansvar, som därigenom göres fri och lös för vidare tilltal angående detta sitt förmyndarskap för Johan Jonsson, och alla bevisliga (omkastningar) som förmyndaren gjort böra honom vedergällas och betalas av egendomen.

AGN1704,22/2,§35:
Nils Olofsson i Dombäck angav sig vilja opptaga ifrån öde Erich Johanssons hemman i Lögde Sex seland, anhållandes om någon frihet till dess opprättande ifrån ödesmålet. Varföre över dess beskaffenhet rannsakades och befanns att det öde blivit år 1700 i det Erich Johansson är bleven död i Båtsmanstjänsten och änkan intet förmått uppehålla hemmanet. Således har detta hemman legat öde åren 1700, 1701, 1702 och 1703, varigenom åkern år igengången, diken och gärdesgårdar förfallne, Slåtten Skogvuxen , husen nederrötte. Under byn är medelmåttig skog, gott mulbete, kvarnställe, fiskevatten. Till detta hemmans opprättande synes åboen behöva tre års frihet.

AGN1704,22/2,§52:
Ransakades över Verifikationerna till Cronans Räkenskaper, och intygades som följer:
Lögdeå 6 seland Erik Johanssons hemman, Öde legat åren 1700 - 1703 i det Erich Johansson är bliven död i Båtsmanstjänsten, och änkan intet förmått bärga hemmanet

AGN1706,19/6,§34:


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650? Födelse omkring 1650 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]
1674 Dottern 595 Märit Eriksdotter föds 1674-12 Nordmaling fs, Lögdeå, Västerbottens län [1]
1700 Död 1700 Karlskrona fs, Blekinge län [1]

Källor

[1]Kråken 13A