Personakt Antavla

1188 Olof Jabsson

Bond Brattfors Nordmaling. Blev ca 85 år.

Far:2376 Jacob Olofsson (1593? - )
Mor:2377 Gertrud (1600? - )

Född:omkring 1630 Nordmaling fs, Brattfors, Västerbottens län [1]
Död:1715-09-16 Nordmaling fs, Brattfors, Västerbottens län [1]

Barn med 1189 Segrid (1630? - 1705?)

Barn:
594 Olof Olofsson (1665 - 1739)

Noteringar

DBN1675,18/8,§9:
Befallnings-mannen välbemälde Johan Persson Höök begärde att Rätten ville avhöra, protokollera och hemmanet Attestatum meddela på den Rest som han här i Nordmaling på Cronones utlagor för förlidet år 1674 kan ha inneståendes. Alltså framkallades efterskrivna Fjärdings-karlar som för hela socknen hava uppbörden under händerna, vilka tillstod, efter befallningsmans dom över levererade Rest-längd vara på förberörde år 1674 Cronan skyldiga, Nämligen:
Nils Zackrisson i Hallen 488 daler 30 öre, Per Östensson i Levar 51 daler 16 öre,
Erik Eriksson i Lögdeå 85 daler 20 1/2 öre Olof Jacobsson i Brattfors 202 draler 21 öre,
Desslikes alla Fjärdingskarlarna tillhopa 56 daler 8 öre.
Summa: 885 daler 7 1/2 öre kmt.
Alltså vill Rätten Välbemälde Bef.man Johan Persson Höök detta hava bevittnat och till Attestatum meddelat.

DBN1676,23/2,§8:
Dessa efterskrivna Fjärdingskarlar hava försummat stämning 3 gånger vardera, att övrigt leverera av sig Lag och Häradshövdings räntorna, nämligen: Abraham Tobiasson i Gräsmyr, Olof Jacobsson i Brattfors, Olof Larsson i Aspeå och Hans Persson i Djupsjö.
Varför blevo de var för sig efter Lag och Kungl. akter, saker att böta vardera - 3 mk. smt. löper till-hopa 12 mk. treskiftes.

DBN1683,23/3,§7:
Olof Jacobsson i Brattfors klagade att han på kyrkovallen söndagen för fastlagssöndagen är av Per Olsson i Håknäs och Jacob Isacsson i Mo överfallen, säjandes det han opburit på socknens vägnar en hop penningar och intet gjort socknen gott, stötte och knuffade honom. Jacob Isacsson svarade sig ingen beskyllning till honom gjort, utan som han tid efter annan varit till vederlagen, och på socknens vägnar oppburit betalning för sin skjuts är obetalte, sade han: Gud vete vart penningarne tager vägen som i uppburit, det vore intet för mycket att i gjorde reda därföre, och socknen finge njuta något därav, vilket icke allena han utan all allmogen tala och begära. Nekar honom straffat Olof Jacobsson.
Resolution:Olof Jacobsson jämte de andra, som något uppburit av vederlagen på socknens vägnar, skola därföre göra riktig räkenskap, först uti sockenstugan, sedan skall och räkningen oppvisas vid tinget att där igenomses.

DBN1686,19/2,§11:
Efter Edligen afhörda vittnen, Nämligen Sockenskrivaren Erik Hansson och Olof Jacobsson i Brattfors, om en Bef.man Johan Persson Hööks sedel på 28 daler 24 öre för 5 st. ..........? som han lejde på Båtmanspenningarna och Bef.man dem igen tog, men gjorde honom intet gott i någon räkning ej heller infördes i kvittens på Båtsmans penningarna, dömdes Bef.man bemälda penningar 28 daler 24 öre berättigad njuta till godo.
DB 1691:Nu går Olof till tings mot självaste Kronobefallningsman Johan Larsson för att denne givit honom en örfil i tingsstugan näst föregående ting och dessutom slagit honom med två slag så att han stupat på gården.

DBN1688,2/11,§9:
Erich Ersson i Giernäs kärade till Olof Jacobsson i Brattfors att han förliden Allhelgona dag när de kom ur Kyrkan, överfallet honom med skamfulla ord, kallat honom djävul och hore, som mest hela församlingen hörde. Härtill Olof Jacobsson svarade att han kallade mig kung och så kom vi till uppkastes. Erich beropade sig på Olof Jonsson i Giernäs till vittnes, varpå han framropades, som efter avlagd Ed betygade, att när de Allhelgona dag kom ur Kyrkan och skulle gå i sina Bodar på Vallen, hälsade Erich på Olof och bad honom vara välkommen hem, då Olof sade, tack för du bidde mig så i Härnösand. Erich svarade, jag bidde länge nog. Då Olof reponerade, du bidde som en djävul, mera skällsord hörde han intet av, men Olof påstod att Erich kallade honom Kung, beropade sig på vittnen som icke var tillstädes.
RESOLUTION: För det Olof Jacobsson överfallit Erich Ersson på Kyrkovallen Allhelgonadagen när de kom ur Kyrkan med okvädingsord, plikte han sina 9 mk. smt. i anledning av det 13 Capitlet Edsöres Balken ll. och för det Olof och Erich gjort oljud och oväsen i församlingens närvaro, plikte de tillhopa sina 5 daler smt. till treskiftes Kyrkan och de fattiga i anledning av Kungl. Stadgan om Eder och Sabbatsbrott.

DBN1692,25/8,§9:
Emellan Olof Larsson i Örsbäck ock fjärdingskarlen Olof Jacobsson i Brattfors samt tolvman Nils Zachrisson, som emottagit hans derchmarsch gärd sista gången då Vesterbottensfolket gick tillbaka, slöts räkning ock befunno att han haver av dem till att fordra
1 daler 3 ½ öre kmt, som de ock dömdes till honom allt betala. På skjutsen kan en särdeles räkning göras då befallningsmannens skjutsräkning oppvisas.

AGN1693,27/3,§17:
Uppsyningsmän i Nordmalings socken Olof Jakobsson i Lögdeå, Olof Sjulsson i Hyngelsböle, Olof Jakobsson i Brattfors, Mårten Eriksson i Bredvik

AGN1693,27/3,§38:
Fjärdingskarlen Olof Jakobsson i Brattfors besvärade sig över Befallningsman Johan Larsson att han gör honom skyldig 24 daler kmt på 1689, 90, 91 års räntor dem han anslår Nordmalings socken i betalning på durchmarschen. Inlade en räkning som Häradsskrivaren Ivar Grundell gjort över alla åren, efter vilken han av Befallningsman har till fodran 19 daler 22½ öre kmt. Befallningsman Johan Larsson svarade att samma räkning
1.Spillkapparna honom intet är till fyllnad, beräknad ej heller.
2. frakten
3. intet heller bristen på 1691 års ränta att han blev liggande över vintern i Härnösand, vilken differens då de upptagas stiger till 52 daler 7 öre kmt och när Olof Jakobssons 19 daler 22½ öre där av tages blir han skyldig 32 daler 10½ öre som Olof Jakobsson bör betala. Olof Jakobsson sade först att spillkapparna är Befallningsmans beräknade på den spannmål som in natura levererats, men för den spannmål som fjärdingskarlen påfördes a 10 daler tunnan för korn är inga spillkappar beräknade, som de ej eller kunna räknas 2) på samma sätt är frakten beräknad 3)var ingen orsak därtill att Cronoräntan blev biliggande i Härnösand över vintern. Kan alltså inte åtbördas svara till någon brist. Befallningsman duplicerade att han år 1689 måste betala 20 tunnor spannmål till Nils Jerv med 11 daler tunnan för det spannmål till fyllnad av landet intet inkom, sammaledes Gouverneurens förpantning i att fjärdingskarlarna skola fylla bristen för räntornas biliggande över vintern lydit Gouverneurens order, där över Befallningsman är beordrad göra repartition. Befallningsman Johan Larsson begärde och att Olof Jakobsson måtte anses med straff att han kallat honom vingel som gjort vingelaktiga räkningar, härpå tog Rätten sig före att överse räkningarna och syntes som spillkappar och den frakt Befallningsman Johan Larsson upptaget såsom spillkapparna uti Häradsskrivarens rekning för fjärdingskarlen Olof Jakobsson lär fyllas därmed att spannmålen som intet i natura är levererad i stället upptagen över markegången och kan Befallningsman Johan Larsson sig intet beräkna bägge delarna. Nämnligen först förhöjningen över markegången och sedan frakt och spillkappar, fördenskull att ett rätt slut måtte dem emellan ske prövas för skäligt att spannmålen påräknas fjärdingskarlen och utföres efter markegången och Befallningsmannen gottgöres frakt och spillkappar överalt och som räkningen då sluter sig ega varandra svara 2) Som Högvälborne Herr Gouverneuren skall beordrat Befallningsman Johan Larsson och allmogen över bristen på 1691 års ränta som blev beliggande i Härnösand över vintern så kunna de i det målet hålla sig till honom 3) såsom befallningsman Westman intygar att Olof Jakobsson kallat Befallningsman Johan Larsson vingel som gör vingelaktiga räkningar och det i övrigt med, det Olof Jakobsson bort innehålla med, än dock han skulle tycka sig något lida i räkningarna, vilket på bättre sätt i hövlighet utan ordet rätter kan rättas alltså göres Olof Jakobsson saker för okväd till sine 3 daler smt efter det 53 Cap.Tingsmåla Balken LL:

AGN1693,27/3,§43:
Såsom Kyrkoherden i Nordmaling Herr Peter Arctedius och Länsman Bryngel Eriksson samt Tolvmän och allmogen hos Högvälborne Herr Gouverneuren Otto Wellinge angivit Häradskrivare Ivar Grundell för begånget sabbatsbrott att Hans Exellens remitterat till tinget, alltså blev sådant undersökt och efterfrågat av vad grund sådant kunde vara. Länsman Bryniel Ericksson berättade att innan tinget slöts om lördagsaftonen och avkortningsbevisen varit förfrågades efter om någon, inhyses boskapslängd var upprättad och som Tolvmän intet låtit sockenskrivaren uppteckna sådan boskap tillsades de av Häradshövdingen att de skulle upprätta längderna så riktigt att han kunde verificera och underskriva på samma sätt som de andra längderna och icke Cronans uppbördsman därigenom skulle hindras med räkenskaperna. Om söndagsmorgonen reste Häradshövdingen till Kyrkan och då han bad mig fara väl på gården frågade han mig om jag intet ville följa till kyrkan, till jag svarade jag får intet ty Landsskrivaren har befallt mig vara tillstädes medan han håller på och har göra med allmogen. Därpå Häradshövdingen svarade: säg till Häradsskrivaren att han reser i Kyrkan och intet håller allmogen därifrån det jag berättar Landsskrivaren men han svarade, jag dependerar varken av Häradsskrivaren eller dig, fick så jag inte komma i kyrkan, och medan folk var i kyrkan uppbar Landsskrivaren båtsmännens 10:e penningar och upprättades inhyses boskapslängder samma möron Länsman frågade vilka de var som Häradsskrivaren hade göra med under predikan. Svarade Fjärdingskarlen Per Samuelsson i Ava, Tolvmän Erik Eriksson i Lögdeå, Jakob Isaksson i Mo, Olof Larsson i Aspeå, Erik Hansson sockenskrivaren, Per Olofsson i Håknäs, Johan Ersson Blyg, Erik Andersson i Ava, Olof Jakobsson i Brattfors, Per Jonsson i Torrböle, vilka var för sig examinerades. Per Samuelsson sade att han begärde lov av Länsman få gå till Kyrkan då det ringde andra gången i Kyrkan men Länsman vägrade till dess Landsskrivaren gjort från sig och jag levererat brandstodspenningarna, alltså gjorde jag min leverering till länsman och kom intet till kyrkan, varken gjorde jag några levereringar till Landsskrivaren eller hindrade han mig från kyrkan, utan som Länsman har borttappat ett kvittens på båtsmanslönernas tiondepenning, så var Länsmans råd med mig att vi skulle följas åt till Landsskrivaren och begära en annan kvittens de vi gjorde men Landsskrivaren ville inte kvttera andra gången utan blev onder och befallde profossen ha ut mig var på han skjöt mig ut genom dörren. Landsskivaren Grundell sade, när han var färdig att resa till kyrkan, kom Erik Ersson i Lögdeå och Jakob Isaksson i Mo med begäran jag ville taga emot betalning för tryckaretunnan, domkyrkotunnan och barnhuskornet, det jag i förstone vägrade och sade efter ni intet gjort eder levering förrän i dessa dagar så få ni resa till Grundsunda och leverera där. Då begynte de bedja att jag skulle göra dem detta till viljes efter de varit hindrade av tinget, så att de intet hunnit göra levereringen, emedan jag nu satt och skrev kvittenserna för dem, så kom Per Samuelsson med Länsman in och begärde jag skulle giva honom ett annat kvittens på 10:e penningen, det jag nekade till, och som de mig intet kunna kvittera tvenne gånger en post och som han var otidig bad jag profossen ha ut honom. Erik Ersson i Lögdeå berättade att han av Landsskrivaren blev tillsagd klarera för domkyrkotunnorna om söndagsmorgonen, eljest hade han väl gått i kyrkan. Boskapslängden var fuller upprättad om morgon biitida men signete var inte underslaget förrän efter predikan i prästgården då vi var tillstädes med. Vid tinget påminde Häradshövdingen om längden och befallde att jag skulle upprätta henne så att han med de andra längderna kunde bliva klar, som också skedde. Erik Ersson ville intet tillstå att han bad Landsskrivaren få leverera, utan sade att han blev av honom befallen. Jakob Isaksson i Mo berättade att som de blev ansagda om boskapslängdernas förfärdingande emedan sockenskrivaren dagen för sig försummat, så blev han om morgonen upprättad och skriven i nya länsmansgården, sedan måste vi göra klart till Landsskrivaren för domkyrkotunnorna, barnhuskornet och tryckryckaretunnan varigenom vi blev hindrade ifrån kyrkan. Per Olofsson i Håknäs måste gå på Vallen om morgonen och göra sig underrättad om boskapen som folket där hade, och den tiden gick Prästen i kyrkan, frågade varför sockenskrivaren icke gjort längderna förr färdig? Svarade att han sig försummat och vart han dagen före kallad för Rätten och där om tillfrågad. Då han sig ursäktade där med att han var sjuk, och Häradshövdingen sade honom vara drucken, då han förmanades skaffa längderna färdig. Länsman Bryniel Ersson tillstod att sockenskrivaren var drucken då han blev framkallad och kunde intet göre besked för sig. Per Olofsson frågades om han icke bad Landsskrivaren få gjöra levereringen? Svarade nej, utan blev befallen och måste de ändå låna penningar därtill, därtill Landsskrivaren sade att längderna blev färdiga bittida om morgonen och samme de nu till nog med dem då jag befallte de skulle gå till Häradshövdingen med dem. Strax kommo de tillbaka och säga Häradshövdingen vill intet taga emot dem utan bad oss leverera dem till Häradsskrivaren att de kunna skrivas under tillika med de andra längderna. Olof Larsson i Aspeå är intet tillstädes utan hemma sjuk. Sockenskrivaren Erik Hansson berättade att om lördagsaftonen ............ han längderna, om söndagsmorgonen fick han först underrättelse av Tolvman och sockenprofossen Anders Hermansson som efterfrågat boskapen på Vallen, då han skriver en längd färdig innan folket gick i kyrkan, går så med henne till Landsskrivaren i gamla länsmansgården, sedan en längd var färdig följde jag sockenskrivaren ill Landsskrivaren, då han befallde sockenskrivaren strax skriva färdigt tvenne exemplar till det han gjorde in uti Landsskrivarens stuga. Frågades varför Per Olofsson icke gick i kyrkan strax första längden var färdig. Svarade att han hade säl taxan att klarera och som kyrkovärdarna höll på betala deras kyrkotionde, så dröjdes det och gick tiden ut, så att de inte kommit till kyrkan. Landsskrivaren Grundell sade att intet nödgade han dem till någon leverering utan som de voro tillsagda att komma till Grundsunda, så begynte de bedja jag skulle släppa dem där hemma och låter dem klarera, men jag nu betjänt dem däruti ville de så löna mig. Johan Ersson Blyg inkallades och frågades varföre han icke gick i kyrkan om söndagen efter tinget. Svarade att han hade brandstodspenningar att leverera. Frågades till vem, svarade till Länsman. Frågades varför han icke dröjde till efter gudstjänsten? Svarade att länsman fodrade så. Länsman sade att Landsskrivaren fodrade så strängt på, att han måtte görat. Landsskrivaren sade att Länsman hade fått order tillförende att uppbära och klarera, det han dagarna tilförende kunnat göra. Erik Andersson i Ava frågades varför han icke gick i kyrkan? Svarade att han var i kyrkan, och kom dit rätt som Prästen gick på predikostolen. Per Jonsson i Torrböle och han fölgdes åt. Frågades varför de kommo så sent? Per Jonsson sade att han skulle lämna kyrkovärdarna penningen till sin klarering därför dröjdes för honom sedan boskapslängden var färdig. Olof Jakobsson i Brattfors sade sig kommit i kyrkan strax efter prästen var gången på predikostolen. Frågades varför han kom så sent? Svarade att kyrkovärdarna skulle ha lite penningar av honom att klarera kyrkotionde med till Landsskrivaren. Tolvman Erik Johansson i Baggård sade att han kom i kyrkan när välsingnelsen lästes vid slutet av gudstjänsten. Frågades varför han kom så sent? Svarade att om morgonen hade han att göra med boskapslängden, och sedan blev han befalld av Landsskrivaren taga vara på lösdrivaren. Frågades om han fick några lösdrivare? Svarade att sedan han skaffat dem till Landsskrivaren skötte han intet mera om dem. Profossen Isak sade att det var långt före än folket ginge i kyrkan. Tolvman Abraham Tobiasson i Gräsmyr sade att han kom i kyrkan rätt som Prästen var kommen på predikostolen och dröjde intet i länsmansgården sedan boskapslängden var färdig gjord. Tolvmän frågades huru de äro komne att göra om sådan klagan till Högvälborne Herr Governeuren över Landsskrivaren att han tagit dem till att upprätta boskapslängden under predikan, som dock ingen sanning är utan de nu måste tillstå att längden var färdig innan kyrkotiden var? Svarade att de aldrig givit sitt samtycke till sådan klagan. Visste aldrig av sådant för än Länsman höll på om detta en gång eller två i sockenstugan och Kyrkoherden lyste på av predikstolen att vi skulle komma i sockenstugan då han uppläste dessa klagogrunder, på dem vi oss litade förstå kunde, ger ej hellre vårt samtycke till sådan klagan. Länsman uppviste en annan attest som Tolvmän utgivit, att de samtyckt till klagepunkterna, den de också nekade till. Sade sig av Kyrkoherden och Länsmannen vara förledda. Härpå sattes saken under Nämndens betänkande som stannade i detta slutet, att emedan varken Landsskrivaren Erik Grundell har bort hindra Länsmannen eller de andra ifrån kyrkan ej eller Länsmannen och de andra låta sig hindra av Landsskrivaren skattas de alla efter brottsligheten och fördenskull som Landsskrivaren Ivar Grundell, Länsman Bryniel Ericksson, Erik Ersson i Lögdeå, Per Samuelsson i Aspeå, Jakob Isaksson i Mo, Per Olofsson i Håknäs, sockenskrivaren Erik Hansson, Johan Ersson Blyg och Johan Ersson i Baggård uteblivit ifrån kyrkan om söndagen den 28 februari 1692 och sig andra sysslor företagit, som oanständigt varit under gudstjänsten att förrätta, så dömas de saker till sina 40 daler smt vardera i anledning av 1, 4 och 11 punkten uti Congl.Maj.Stagda om Sabat brott. Per Jonsson i Torrböle, Olof Jakobsson i Brattfors, Abraham Tobiasson i Gräsmyr och Erik Andersson i Ava som intet är för kommein till kyrkan än Prästen var gången på predikstolen plikta med en daler smt var efter den 1 punkten i samma stagda, vilka böter fördelas mellan kyrkan och de fattiga efter 13 punkten. Vad de andra klagepunkterna anbelangar som emot Landsskrivaren är hos Gouverneuren insiunerade lämnas vederbörande dem emot varandra lagligen att utföra.

DBN1691,26/6,§2:
Olof Jakobsson i Brattfors kärande till Befallningsman Johan Larsson att han givit sig en örfil i Tingsstugan på näst förra ting, och då durch marsch gärden utlevererades slagit honom ,två slag så att han stupat i gården,begärde därpå laga plikt.Befallningsmannen Johan Larsson exciperade sig inte vara stämd att svara i detta mål,varför kan han stämmas åt nästa ting där så behagas.

AGN1694,26/2,§13:
Befallningsman Johan Larsson Hammarberg genom sin utskickade Olof Berg krävde fjärdingskarlen Olof Jakobsson i Brattfors 66 daler 25 öre kmt efter en ingiven räkning. Olof Jakobsson nekade till denna rest, sade sig på egna och socknens vägnar, hava att fodra av Befallningsman Johan Larsson 44 daler efter Landsskrivarens utredning och slut. Och som Befallningsman Johan Larsson, jämväl på förra ting varit för Rätten med denna fjärdingskarl då de blev remitterade med sina räkningar till Lands Cammaren alltså låter Rätten bero vid slut. På lika sätt är det beskaffat med fjärdingskarlen Johan Eriksson Blyg emedan de stridiga är om Cronans Räntors utredande och uppbärande efter jordetalet

AGN1695,17/6,§9:
Grannen Olof Olofsson beskyllde 1693 Olof Jakobsson för att med våld ha tagit halva slåttersrödningen,som Olof Olofsson hade inrymt på Långnäset.
Olof 1 var bonde 1684-1712.
Olof 2 var bonde 1694-1725.
Sannorlikheten att far och son har en sådan kontrovers utan att släktförhållandena anges i domstolsprotokollet är praktiskt taget obefintligt.Olof Olofsson.Olof Olofsson 2 är ej bonde ännu,därför står kontroversen mellan Olof 1 och Olof Jakobsson.Detta innebär att Olof Jakobsson inte kan vara far till Olof 1,men väl till Olof 2.
I den äldre längden finns hos Olof Jakobsson och hans hustru Segrid en Olof Olofsson med Märeta antecknat.I födelseboken skiljs detta ibland med tillägget "yngre" eller "mindre" ända fram till 1713,då Olof 1 har dött.Sedan får Olof 2 heta "äldre",medan det är Olof 3 som får heta "junior".
Olof 2:s barn indikerar att Olof Jakobsson är far:
Segrid f.1699 =Olof Jakobssons fru hette Segrid
Erik f.1702 =Märetas far hette Erik Samuelsson
Olof f.1705 =Självklar.
Anna =Var Märetas mor.
Jakob f1710 =Olof Jakobssons far hette Jakob.
Ovanstående samband finns ej med Olof Ersson i Hyngelsböle.
Ytterligare indicier är dödsuppgiften septugesima 1712 "Olof Olofssons moder i Brattfors".Olof 1 var redan död.Olof 3:s moder Segrid dog 1715 i Ängersjö.ALTTSÅ Olof 3:s MODER.

AGN1696,23/11,§11:
Ländsman i Nordmaling angav Olof Jacobsson i Brattfors, en gift man, vara kommen i rykte för Nils Nilssons i Bredvik hustru Karin Erichsdotter i det han är innetagen med henne i sin bod på Kyrkovallen av Pehr Samuelsson i Aspeå där de stängt om sig, men en dräng vid namn Hans Nilsson skall legat under sängen i samma bod och hört deras förhållande, vilka bägge personer var för sig examinerades häröver, men nekade till någon olovlig gärning. Olof Jacobsson sade sig intet minnas om hustru Karin var i boden eller intet emedan han var mycket drucken. Hustru Karin tillstod att hon var i boden och åt hos Olof Jacobsson som stängde igen dörren för de andra efter han intet ville ge dem mat. Pehr Samuelsson i Aspe som nu tillstädes var sade sig intet annat ha att berätta än att han var på boddörren att fråga efter Olof Jacobsson, då dörren var stängd. Litet efter kommer han igen, efter folket som stod på Vallen sade att han skulle vara inne, då han lät upp dörren, och var Hustru Karin där inne. Vad de uträttat vet han intet, men en dräng har lagt sig bakom sängen, som sig drog fram och hade ut på dörren, som sade sig hört något och sade till Olof Jacobsson; Gud nåde dig vad gärning du gjort, vilken dräng Olof Jacobsson har givit i förlikning fem femtonöres stycken då strax, och sedan 3 Caroliner. Denna dräng Hans Nilsson efterfrågades, men var intet tillstädes att avhöras, utan berättades vara rest av landet, så att man intet vet vart han är tillfinnandes.
RESOLUTION: Av dessa omständigheter kan Olof Jacobsson och hustru Karin intet bindas till någon hordomslast, så framt icke bättre upplysning kan göras av drängen Hans Nilsson när han kommer tillstädes.

DB 1709,18/3,§16:Olof Olofsson är bror till Erik Olofsson i Hyngelsböle.
SLUTSATS:
Olof 1 ,far är Olof Ersson o1610,Hyngelsböle.
Olof 2 ,far är Olof Jakobsson o1630,Brattfors.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630? Partnern 1189 Segrid föds omkring 1630 Nordmaling fs, Västerbottens län [1]
1630? Födelse omkring 1630 Nordmaling fs, Brattfors, Västerbottens län [1]
1665 Sonen 594 Olof Olofsson föds 1665-07 Nordmaling fs, Brattfors, Västerbottens län [1]
1705? Partnern 1189 Segrid dör omkring 1705 Nordmaling fs, Brattfors, Västerbottens län [1]
1715 Död 1715-09-16 Nordmaling fs, Brattfors, Västerbottens län [1]

Källor

[1]Kråken 13A