Personakt Antavla

604 Nils Persson

Bonde Nordmaling. Blev högst 67 år.

Far:1208 Per Ivarsson (1620? - )

Född:1667 Nordmaling fs, Håknäs, Västerbottens län [1]
Död:1734-03-07 Nordmaling fs, Ängersjö, Västerbottens län [1]DÖDSRUNA:
Nils Persson från Ängersjö, haft med sin hustru Karin Olsdotter 6 barn. Begravd i mellersta gevalvet efter hållen likpredikan av Jac. 1 v 12. Dom. Qouli, 66 år 8 m.
 

Barn med 605 Katarina Olofsdotter (1673 - 1776)

Barn:
302 Olof Nilsson Ruth (1699 - 1781)

Noteringar

DBN1692,26/2,§21:
Kyrkoherden Hr Per Artaedius angav en benämnd Mikael Hendriksson i Armsjö för lösdrivare, som nu lagt sig inhyses hos Per Persson i Agnäset. Tillförende har han under tiden varit hos svärfadern Mårten Hendriksson i Armsjön, undertiden varit i Medelpad, flyttar nu hit, nu dit. Per Persson sade sig inte hyst honom, utan som svärfadern tillförende ägt hemmandet i Agnäset och en stuga honom tillhörde har han givit honom lov där bliva. Per Persson förehöll att han borde giva sådant för Läns och Tolvmän tillkänna Per Persson sade dem väl känna honom. Än angav Kyrkoherden att Länsman med Tolvmän passera åtskilliga här ifrån orten, som resa söder ut, där de hålla sig för bönder i Nordmaling, och när de komma hit, hålla de sig för Borgare från söder, det de dock ingendera är, utan försnilla de med Konungens rätt mantalspenningar och contribution, förutan det de stor underslev bruka i handeln.Av kyrkoherden begärdes han ville sådana namngiva, men han sade sockenskrivaren kunna dem uppgiva.Sockenskrivaren Erik Hansson sade följande vara passerade. Nämligen Jonas Eriksson i Lögdeå var till Gefle ned en borgare Sjul Nilsson som ligger här i fiske om sommaren,kom stax tillbaka igen och är nu hemma.Jakob Åsvedsson ifrån Lögdeå reste bort i höst med hutru och barn, är bliven borgare i Västerås strax han hit kom, vill ligga här i fiske unde sommaren. Johan Johansson i Orrböle reste bort förledne höst ett år sedan, kom tillbaka i våras har sedan varit hemma allt stadigt, och vill bliva boendes på faderns gård med brodern, Nils Persson i Håknäs varit till Österbotten, har sedan legat i fiske förleden sommar, i höst tagit tjänst hos kyrkoherden. Jonas Olofsson i Järnäs avrest i höst till Uppsala med brodern. Jonas Mikaelsson i Håknäs varit till Uppsala förleden höst, är igen kommen. Håkan Eriksson i Hallen är en fördelsåkare, brukar måla, bildsnida. Har brukat detta många år, men tolvmännen likväl låtit skriva honom för dräng hos brodern i Hallen.
Resolution:
Matts Hindriksson anses om lösdrivare, de andra som undertiden är hemma hos föräldrarna och sys-konen under tiden rest på andra orter på sitt förvärv och köpenskap, anses som fördelskarlar som bör contribuera 6 daler kmt. Tolvmännen förmanades sanningen i sådana mål upptäcka på sin svurna ed, så framt de icke vill anses med böter som dem de konesterar. De förbjöds också förpassa något folk ur Landet, så länge Kronans hemman ligga öde. Om samtliga tolvmän, skola dömas till böter, måtte en annan nämd sättas och dessa uppstiga och ordentligt anklagas. Per Persson har suttit sig själv oviss om hemmanet och Matts Hindriksson inkommen på sin värfaders rätt utan Per Perssons tillstånd.

AGN1694,26/2,§11:
Befallningsman Olof Westman lät uppbjuda 4 stycken skötar pantade för 1692 och 1693 års contribution 18 daler av fördelskarlen Johan Mikaelsson i Håknäs, Nils Persson ibm, vilken pant på kyrkovallen två söndagar till uppbjudas kan och där han då intet inom 14 dagar igenlöses, må han försäljas

AGN1704,27/6,§20:
Nils Persson i Håknäs kom för Rätten och angav sig vilja uppta från Öde Jonas Davidssons hemman i Långed 7 1/2 seland, begärandes njuta någon frihet till dess upprättande från Ödesmålet, ställande för sig i caution Jacob Olofsson i Öre och Erik Persson i Håknäs, varför undersöktes om detta Ödehemmans beskaffenhet och befanns det blivet Öde år 1698 i det Johan Dafwidsson dödde och Fadern gjorde av med sig. Sedan har detta hemman legat Öde åren 1699 - 1703, varigenom Åkern är igengången, Gärdesgårdarna förfallna, Slåttern skoggången, Husen förfallna. Under Byn god Skog och gott Mulbete. Synes intet kunna upprättas under 3 års frihet.

AGN1706,19/2,§5:
I saken mellan Per Larsson i Långed och Olof Jacobsson ibm. på ena sidan kärande och Jonas Olofsson i Håknäs på andra sidan svarande, angående åverkan på Skogen med timmer-hygge som tvistas om, är detta Rättens Dom:
Det har Jonas Olofsson i Håchnäs huggit 25 timmer på Långedhs Skogen som han hemfört och ej undfalla kunde. Så ehuru väl han vill förebära lov ha därtill av Nils Persson i Långedh, likväl medan sådant icke bevisas, ej heller gälla kan utan alla Jordägarnas samtycke, ty dömes Jonas Olofsson timret till Långedhs Byamän betala med 4 daler 22 öre kmt. samt att plikta 3 mk. smt. efter det 18 Capitlet Byggninga Balken ll., jämväl svara i expenser 2 daler 8 öre kmt.

AGN1706,19/2,§17:
Nils Persson i Långed har låtit stämma Långeedhz Byamän om någon borttagen gödning, en Kvarns lott och Rödningsland, varöver de angav sig vara förlikta, varför den tvisten därigenom upphör.

AGN1707,21/10,§12:
I saken mellan Nils Pehrsson i Långed kärande och grannarna Olof Jacobsson, Pehr Larsson, och Daniel Tobiasson svarande angående ingrepp, är detta RÄTTENS DOM:
1/. När Byn är av sådana tillfällen att han kan förbättras till Åker och Äng, så böra sådana ställen utses därtill och uppdelas grannarna mellan efter skatten, med Rödningarna som därefter huggas i Skogen, bör intet över 3 år nyttjas eller intagas, utan läggas under Bymarken, som efter det 32 Capitlet Byggninga Balken ll. varefter kunna Gode Män skaffa rätta dessa grannar emellan, och så pröva jämföringen att Nils Pehrsson kan inta sin fyllan efter Cronohemmanets skatt, så Rödningen som annat.
2/. I Rödningen böra grannarna vara i lag med varandra två och tre då viktigast kan tillgå, och om den ene hindrar den andre, envar förfallen betala skadan, och där till Plikta efter det 33 Capitlet Jorda Balken ll. för varje gång.
3/. Medan det inte bevisats att Olof Jacobsson tagit något fångst ifrån Öde-hemmanet, så kan han ej själv ålaggas sådant umgälla. Beslöt och tillstår har ej heller efter intygan hört öde- hemmanet till.
4/. Till anskylan för den bortförda gödningen böra grannarna betala Nils Pehrsson till Crono hemmanets förbättring nu ... lass vardera.
5/. Det som klagas att Olof Jacobsson skall kört 6 eller 7 (får) in i Ödes- tegarna, medan hans mark? låg Öde, och Olof Jacobsson nekar, till synes Nils Pehrsson intet angå, vidare nu han utan? skylle av sådant krävde lidit någon skada, som av Gode män till syn må och uppskattas.
6/. Efter grannen Pehr Larssons bevittnande har ingen hummelgård varit efter Crono hemmanet som Nils Pehrsson åbor, utan Olof Jacobsson hummelgården nedlagt på detta ställe som tvistas om. Alltså om själva landet? skulle efter jämkning komma att höra under Cronohemmanet såsom omisterligt, så må Olof Jacobsson vara sina får? fri att flytta
7/. Med fiskevattnet i älven kan förhållas på det sättet att där grannarna intet bygga i lag med varandra måste ställena delas dem emellan.
8/. Cronohemmanet benjute över allt sina fulla tegar efter skatten som genom jämkning av Gode Män bör rättas.

AGN1709,5/3,§35:
Samma dag inlade Lands skrivaren välbemälde Ifwar Grundell ( Ivar Grundel ) en Restläng på Allmogen av Arnäs och Nordmalings Pastorater från 1695 till 1705? nu ?, varpå fanns uppförd Boskap och annan Pant, som nu vederbörande till inlösen blev uppbjuden, eftersom på längderna skrivs och bliva följande dömda att plikta för stämning för fullgörande? vid denna ??? förliknings,
Fölande fick böta 3 daler:
Per Samuelsson Aspeå
Johan Johansson Orrböle
Olof Håkansson Aspeå
Pål Pålsson Agnäset
Per Eriksson Lögdeå
Olof Svensson Brattsbacka
Mårten Johansson Sunnansjö
Anders Johansson Hörnsjö
Olof Larsson Brattsbacka
Johan Davidsson Hörnsjö
Lars Abrahamsson Ava
Olof Larsson Örsbäck
Erik Olofsson Lögdeå
Per Mikaelsson Brattfors
Johan Eriksson Sunnansjö
Nils Tobiasson Brattfors
Olof Johansson Djupsjö
Nils Persson Långed
Jonas Olofsson Djupsjö
Per Östensson Ängersjö
Nils JohanssonBjärten
Elias Persson Håknäs
Erik Olofsson Håknäs
Jonas Larsson Levar

AGN1710,29/11,§11:
Samma dag inkom Nils Pärsson från Långed berättandes att drängen Johan Johansson i Sunnansjö skall först statt sig till Båtsman för den 11 Rotan i Nordmalings socken och något därefter låtit leja sig till båtsman för den 10 Rotan av samma socken. Begärandes det han måtte bli pålagd att utgå som Båtsman för 11 Rotan som honom först städsla låtit, vartill Johan Johansson intet ville samtycka, föregivandes att Jacob Olofsson i Öre på den 11:e. Rotans vägnar skall övertalat honom att städja sig till Båtsman för Fadern mot av avgivet loven till. Johan på händer? bekände sig allaredan tagit emot fulla Städjepenningar av den 10 Rotan, men beviste att han intet tagit fästepenningar av Jacob Olofsson, under det förord att där han finge sin Faders och 10 Rotans lov och tillstånd ville han stå Båtsman för 11 Rotan, men utan lov från dessa intet. Som denna Rotans fullmäktig Nils Pärsson omsider måste tillstå sådant sant vara. I vilken beskaffenhet Härads Rätten prövar vara för skäligt att Johan Johansson bör stå Båtsman för den 10 Rotan i Nordmalings socken, av vilken han först full Städjepenning uppburit.

AGN1712,24/2,§28:
Öde i Nordmalings socken:
Ängersjö Per Östenssons hemman 6 ½ sel. är innevarande år Upptagit på frihet av en vid Namn Nils Persson

AGN1713,3/3,§21:
Pär Östenson har år 1700 Öde lagt halva sitt hemman i Ängersiö . Men 6 ½ seland har en vid namn Nills Pehrson på Befallningsmannen Välbetrodde Olof Westmans tillstånd upptagit förlidne år 1712, och begär någon frihet till dess upprättande från Ödes målet. Varför om dess beskaffenhet ransakat blev, och intygades av Nämndemännen från Nordmalings Socken Swen Jacobson från Ledusiö och Anders Pärson i Humbleholm, som det synat, att Åkern är merendels med små vidjeskog övergången, Ängen ävenså, Gärdesgårdar och Diken förfallna, inga Hus, men god Skog, gott Mulbete, Fiskevatten och Kvarnställe. Beräknas intet kunna upprättas under fyra års frihet.
AGN1712,6/12,§12:
-12/. Öde i Nordmalings socken bl.a:
Ängersjö Per Östenssons ? hemman 6 ½ seland är innevarande år Upptagit på frihet av en vid Namn Nils Persson

AGN1713,3/3,§21:
Pär Östenson har år 1700 Öde lagt halva sitt hemman i Ängersiö . Men 6 ½ seland har en vid namn Nills Pehrson på Befallningsmannen Välbetrodde Olof Westmans tillstånd upptagit förlidne år 1712, och begär någon frihet till dess upprättande från Ödes målet. Varför om dess beskaffenhet ransakat blev, och intygades av Nämndemännen från Nordmalings Socken Swen Jacobson från Ledusiö och Anders Pärson i Humbleholm, som det synat, att Åkern är merendels med små vidjeskog övergången, Ängen ävenså, Gärdesgårdar och Diken förfallna, inga Hus, men god Skog, gott Mulbete, Fiskevatten och Kvarnställe. Beräknas intet kunna upprättas under fyra års frihet.

AGN1714,29/11,§16:
Samma dag fordrade Jon Olofsson i Baggård av Nills Persson i Ängiersiö 6 daler kmt. som han någon tid sedan till låns tagit, begärandes varda förhulpen dem att utbekomma med vedergällning för Rättegångs omkostnad, och medan Nils Persson ej kan neka till denne Jon Olofssons fordran, utan tillstod sig av honom lånat 6 daler kmt. Ty dömdes Nills Persson dessa 6 daler kmt. till Jon Olofsson att betala med 3 daler 24 öre kmt. i ezpenser.

AGN1716,3/12,§17:
Crono Befalningsman Välbetrodde Olof Westman klagade att de flera av allmogen den 7 nästlidna Mars, då Mantals och Soldats skrivning efter föredragna Publikationer blev hållen i Nordmaling sig ej infunno, begärandes att de motvilliga med Laga plikt bliva ansedda. Fördenskull uppropades de som instämda voro efter ingiven lista, och befanns att; Matts Mattsson i Orrböle, Olof Larsson i Brattsbacka, Sven Svensson i Gräsmyr, Pål Andersson och Erik Eriksson i Hummelholm, Anders Eriksson och Anders Persson i Hallen, Olof Olofsson d.y., Nils Tobiasson, Olof Olofsson d.ä. och Östen Olofsson i Brattfors, Daniel Tobiasson i Långed, Nils Persson i Ängersjö, Per Persson i Norrbyn, Olof Andersson i Öre, Per Eriksson, Olof Eriksson, Jon Olofsson och Jon Johansson i Järnäs, Lars Johansson i Bredvik samt Matts Mattsson i Mjösjö, har alla samtliga utan Laga förfall och av treska försummat ovanskivna stämning. Ty sakfällas de till var sina 3 daler smt. böta efter det 3 Capitlet i ? Balken.

AGN1722,3/12,§40
Likmätigt General Löjtnantens och landshövdingens Högvälborne Baron Hr Magnus Palmquist den 31 Augusti Sistlidna till Befallningsmannen Välbetrodde Olof Westman avlåtna skrivelse rörandes Slaktnöt och Klövhästar som 1718 sändes från detta Tingslag till Armén i Jämtland, Nämligen;
Nordmalings Socken,bl.a: (Pag. 810/592)
By. Namn HästarAnt Värde Nöt/ant Värde
Ängersjö Per Persson 1 14
do Nils Persson 1 10
do Olof Persson 1 14

AGN1723,23/2,§27:
5 3/4 seland Cronjord som en vid namn Nils Persson bebott men 1713 öde lämnat


AGN1726,26/2,§14:
Befallningsmannen Välbetrodde Olof Westman, angiver att följande skola nästlidna 3:e. år till Salu Sågat bräder som allenast varit 6 eller 6 ½ aln långa, nämligen; Ängersjö Olof Persson 90 Tolfter, Nils Persson 30 Tolfter, Per Persson 30, Norrbyn Olof Danielsson 16, Johan Persson 20, Mats Eriksson 18, Öre Jacob Tomasson 16, Långed Jacob Persson 16, Per Olofsson 20, Ledusjö Per Eriksson 30, Åsmund Svensson 30, Anders Eriksson 14, Brattfors Olof Olofsson yngre 18, Olof Olofsson den äldre18, Östen Olofsson 18, Örsbäck Jacob Larsson 20, Per Persson 18, Hallen Anders Eriksson 30, Torrböle Johan Pålsson 8, Olof Jonsson 8, Gräsmyr Jonas Larsson 3, Tobias Olofsson 3, Olof Tobiasson 3, Johan Jonsson 3. Tillsammans 512 Tolfter enkla bräder. Därhos anhåller Bef.mannen att dessa 512 Tolfter enkla bräder under Confiskation dömmas må.
Olof Persson och Nils Persson från Ängersjö på egna samt deras grannes Per Perssons vägnar, efter av honom undfången och uppvisad fullmakt, Olof Danielsson och Johan Persson från Norr-byn på egna och deras grannes Mats Erickssons vägnar, Jacob Tomasson från Öre, Jacob Pers-son och Per Olofsson från Långed, Per Ericksson och Anders Eriksson från Ledusjö å egna samt deras grannes Åsmund Svenssons vägnar, Olof Olofsson den yngre från Brattfors å egna samt sin grannes Olof Olofssons den äldre, jämväl Per Perssons i Örsbäck vägnar, Anders Ericksson från Hallen, Johan Pålsson från Torrböle jämväl Jacob Larsson från Örsbäck, Jonas Larsson, Ivar Eriksson, Olof Jonsson, Per Eliasson och Olof Olofsson i (Håknäs), igenom deras fullmäktige, berörde Jacob Tomasson från Öre, Jonas Larsson från Gräsmyr för sig och sina grannar, Tobias Olofsson, Olof Tobiasson och Johan Jonsson tillstå samtliga Kungl. Majts allernådigaste förordningar av den 26 Juni 1721, som tillåta allmogen här i länet att Såga 7 alnars bräder utan ansökan, och icke därunder vid Confiskation av varan, blivit i detta Tingslag allmänt kungjort uti Juli månad sistnämnda år. Dock hava de icke likmätigt deras underdåniga plikt efterlevat Högstbemälte Kungl. Förordning, utan sågat förbemälda bräder allenast 6 och 6 ½ aln långa. Ransakningen upplästes och vidkändes av parterna.
RESOLUTIO:
Alldenstund ovanstående bönder till Salu Sågat 512 Tolfter enkla Bräder, som i längden äro mindre än de bort. Fördenskull dömmes samma bräder eller dess värde å 2 daler 16 öre kmt. Tolften, med Confiskation. Likmätigt Kungl. Förordningen av den 26 Juni 1721.

AGN1731,29/11,§14:
Nils Pärson från Ängersiö, berättar sig med sin avlidne Broder Erich Pärson ej blivit skild om besittningen på deras faders, framlidne Pär Ifwarsons hemman i Håknäs, bestående av 6 ½ seland varför han nu av sin broderson Ifwar Erichson som samma hemman åbor, kräver 60 daler kmt. i Bördsrätt. Samt till dess utbekommande begär varda förhulpen. Ifwar Erichson svarar att änskönt han nogsamt är försäkrad det faderbrodern Nils Pärson långt före detta av hans fader Erich Pärson uppburit denna nu fordrade Bördsrätt. Dock likväl tillbjuder han honom för densamma 12 daler kmt., varmed Nils Pärson förklarar sig nöjd. Alltså dömmes Ifwar Erichson dessa 12 daler kmt. till Nils Pärson att betala, och vara sedan i detta mål skilda.

AGN1761,8/12,§18:

AGN1774,23/3,§80:
Arv efter Olof Jakobsson Öre

AGN1780,12/12,§31:

AGN1781,12/12,§11


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1667 Födelse 1667 Nordmaling fs, Håknäs, Västerbottens län [1]
1673 Partnern 605 Katarina Olofsdotter föds 1673 Nordmaling fs, Öre, Västerbottens län [1]
1699 Sonen 302 Olof Nilsson Ruth föds 1699 Uppsala fs, Upplsala län [1]
1734 Död 1734-03-07 Nordmaling fs, Ängersjö, Västerbottens län [1]

Källor

[1]Kråken 13A